- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) كشور - http://ttraket.com -

یادی از مرحوم زنده یاد دکتر آرمند

 

 

یادی می کنیم از رئیس همیه ماندگار فدراسیون تنیس روی میز ایران مرحوم زنده یاد دکتر آرمند

رئیس غیر قابل تکرار فدراسیون تنیس روی میز ایران

شخصیت الهی وبرجسته تنیس روی میز کشور

روحش شاد ویادش گرامی باد