- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

یادی از ناصرنجفی ملی پوش ماندگار پینگ پنگ ایران

unteeeitled [1]

یادی می کنیم ازمهندس سید ابوطالب نجفی بازیکن ملی پوش و چهره ماندگار تنیس روی میز ایران.

برای این چهره علمی وماندگار که مطمئنا الگوی بسیاری از بازیکنان در حوزه علم و ورزش بوده است آرزوی موفقیت و کامیابی داریم.