- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

یادی از فرخ سنجری ملی پوش ماندگار پینگ پنگ ایران

فرخ سنجری [1]

یادی میکنیم از فرخ سنجری ملی پوش پیشکسوت ماندگار تنیس روی میز ایران

برای این شخصیت ماندگار آرزوی موفقیت و سربلندی داریم

ttraket1 [2]