- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) كشور - http://ttraket.com -

الزام برگزاری کلاسهای مربیگری بین المللی در استانها

ttraket [1]

در حالی که فدراسیون فعلی تنیس روی میز  کلاسهای متعدد مربیگری سطح یک جهان را در تهران برگزار کرده والبته از این راه درآمد خوبی هم بدست آورده است وبا توجه به اینکه هیئتهای استانی هیچ درآمدی نداشته واز سوی فدراسیون کمترین کمک چشمگیری به جز برخی انتصابات مجازی مشاوره ای ! به آنان نشده است بهتر است در این برهه کلاسهای مربیگری از مرکزیت تهران به استانها گسترش یابد.

دبیر حال حاضر فدراسیون یکی از منتقدان اصلی تمرکز در تهران در دوران فدراسیون قبل بوده است اما معلوم نیست اینک که چند صباحی فدراسیون نشین شده است چرا وبه چه علت به هیچکدام از گفته ها و شعارهای قبلی خود پایبند نمی باشد؟؟؟

اینکه ازاعزام بازیکنان فسیل شده کره شمالی برای آرام سازی افکارعمومی به برخی استانهای مظلوم ومحروم استفاده نماییم نه تنها کار ساز نیست بلکه رفته رفته پشت ماجرا عیان شده و صدای برخی اهالی این رشته را نیز در آورده است.این عملکرد همانند ساختن وهزینه کردن کلیپی است که در برخی رسانه های اجتماعی منتشر شده ودقیقا برخلاف گفته های رئیس فدراسیون مبنی براینکه تا دوسال آینده هرگونه نتیجه ای منتصب به فدراسیون قبلی خواهد بود می باشد.

البته فعالیتهای تبلیغاتی؛ لازم ومثبت تلقی می شود اما نه اینکه از روز اول بجای یک کارمفید دنبال توهم وسراب ماندگاری باشیم!

اگر واقعا فدراسیون نشینان صادقانه دنبال توسعه وموفقیت این رشته می باشند لازم است تا برگزاری این چنین کلاسهای مربیگری را از مرکزیت تهران برداشته وامتیاز برگزاری آن را به استانها کشور بدهند .

لازم به ذکر است که برگزاری کلاسهای بین المللی در استانها از لحاظ قانونی وفدراسیون جهانی هیچ محدودیت ومنعی ندارد اما به نظر می رسد که با توجه به سیستم مدیون سازی انتصابات مجازی مشاوره ای که در این رشته راه افتاده است اراده لازم برای این مهم در بین استانهابا سختی  وکندی روبرو گردد!

آیا در رشته ای که اول مربیان آن انتصاب می شوند و بعد در کلاس مربیگری شرکت میکنند واز همه مهمتر انتصابات مربیان توسط یک شخص صورت میپذیرد باید انتظار موفقیت داشت؟؟؟

خوشحالیم که در دوران فعالیت در فدراسیون تنیس روی میز موفق شدیم برای اولین بار دیوار محکم مقاومت در برابر برگزاری کلاسهای بین المللی در ایران را بشکنیم تا حالا شرایط برای برگزاری این چنین کلاسهایی ساده و روان باشد.