- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) كشور - http://ttraket.com -

معرفی بازیکنان و مربیان تیمهای مردان وزنان دسته سوم جهان

۲۰۱۸_WTTC_MT_CD_Draw-1 [1]

(همه چیز برای صعود تاریخی به دسته اول تیمی جهان فراهم است)

 

WTTC18-M-Div3b-1 [2] WTTC18-M-Div3b-2 [3] WTTC18-M-Div3b-3 [4]

WTTC18-W-Div3a-1 [5] WTTC18-W-Div3a-2 [6] WTTC18-W-Div3a-3 [7]