- پایگاه تخصصی پینگ پنگ(تنیس روی میز) ایران - http://ttraket.com -

فرخنده سلیمانی بعنوان سرداور بین المللی ماندگار پینگ پنگ ایران انتخاب شد

photo_۲۰۱۸-۱۰-۳۰_۲۲-۴۷-۱۲ [1]

فرخنده سلیمانی بعنوان سر داور بین المللی ماندگار پینگ پنگ ایران انتخاب شد.

پایگاه تخصصی پینگ پنگ پنگ ایران،فرخنده سلیمانی سرداور بلوبچ کشورمان را بعنوان سرداور بین المللی ماندگار تنیس روی میز ایران انتخاب کرد.

فرخنده سلیمانی جزو اولین داوران بلوبچ بین المللی کشورمان بوده که در کارنامه درخشانش داوری های موفق آمیز بسیار حساس ملی وجهانی به چشم میخورد.

برای فرخنده سلیمانی که دارای سالها سوابق درخشان در داوری ملی و بین المللی کشورمان می باشد و افتخار همیشه ماندگار خوزستانی های عزیز محسوب می گردد آرزوی موفقیت و سربلندی هرچه بیشتر داریم.

مدیر پایگاه تخصصی پینگ پنگ ایران

سیدمنصور علوی